Conversation Between imVN and Nekomiya

3 Visitor Messages

  1. Mình Buddy rồi đó, IGN là Chihyaa :D
  2. Bạn buddy mình để mình add cho, IGN là imVNbishop nhé.
  3. Làm sao để được add vào Alliance thế bạn?
Showing Visitor Messages 1 to 3 of 3